Opłaty

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, powiększone o należny podatek VAT w wysokości 23%. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków, poniesionych przez notariusza w związku z dokonaniem czynności.

Maksymalne stawki taksy notarialnej określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Ponadto notariusz przy dokonywaniu czynności notarialnych w formie aktu notarialnego pobiera następujące podatki i opłaty:

  1. podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (dokonanie czynności cywilnoprawnych przez notariusza jest uzależnione od uprzedniego zapłacenia podatku),
  2. podatek od spadków i darowizn na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (notariusz jest płatnikiem podatku od darowizny, umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie, umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności oraz umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania),
  3. opłaty sądowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Szczegółowych informacji dotyczących kosztów dokonania konkretnej czynności notarialnej notariusz udziela po zapoznaniu się z niezbędnymi dokumentami.