Dokumenty

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA GRUNTU

 1. podstawa nabycia – np.:
  a. akt notarialny dokumentujący nabycie,
  b. prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  c. akt poświadczenia dziedziczenia,
 2. dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
 3. wypis z rejestru gruntów,
 4. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o nieobjęciu gruntu miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 5. zaświadczenie stwierdzające, czy nieruchomość gruntowa jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu albo decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów,
 6. przy sprzedaży – zaświadczenie o tym, czy nieruchomość gruntowa jest położona na obszarze rewitalizacji lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ

 1. podstawa nabycia – np.:
  a. akt notarialny dokumentujący nabycie,
  b. prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  c. akt poświadczenia dziedziczenia,
 2. zaświadczenie stwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 3. zaświadczenie stwierdzające, że nie ma zadłużenia w opłatach eksploatacyjnych,
 4. dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
 5. przy sprzedaży – zaświadczenie o tym, czy lokal jest położony na obszarze rewitalizacji lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

 1. zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 2. podstawa nabycia – np.:
  a. przydział lokalu,
  b. akt notarialny dokumentujący nabycie,
  c. prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  d. akt poświadczenia dziedziczenia,
 3. zaświadczenie stwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 4. zaświadczenie stwierdzające, że nie ma zadłużenia w opłatach eksploatacyjnych.

POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA

 1. akt zgonu spadkodawcy,
 2. akty stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (w przypadku kobiet zamężnych),
 3. testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony,
 4. zaświadczenie stwierdzające nr PESEL zmarłego.

ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO

Jeżeli przedmiot umowy został nabyty w drodze dziedziczenia lub przez zasiedzenie, wymagane jest zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

Ponadto zaświadczenie takie jest wymagane, jeżeli przedmiot umowy został nabyty w dniu 1 stycznia 2007 roku lub później, na podstawie:

 1. zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego,
 2. darowizny, polecenia darczyńcy,
 3. nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
 4. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu,
 5. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.